Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Забезпечення стабільності банківської системи

Система комплексного аналізу фінансової стійкості сучасного банку (система моніторингу) в Україні включає аналіз активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, прибутковості, ліквідності та платоспроможності, а також оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів, що забезпечують фінансову стійкість банку через конкретизацію певних дій менеджерів на основних етапах її реалізації (рис. 3)

 

Етап 1. Визначення об'єкта, мети і завдань аналізу

Етап 2. Конкретизація і формування системи оціночних показників

• Ресурсне забезпечення -

Етап 3. Формалізація та уніфікація інформації для аналізу

Етап 5. Аналітична робота з використанням методів економічного аналізу фінансової стійкості

—>

Етап 4. Співставлення результатів аналізу з показниками плану звітного періоду, фактичними даними минулих років в динаміці

Етап 6. Встановлення рівня відхилень значень отриманих фактичних даних від їх нормативних вимог

Етап 7. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління діяльністю банку

 

Комплекс управлінських заходів Рисунок 3 - Схема основних етапів реалізації системи моніторингу фінансової стійкості банку

Процес формалізації фінансової стійкості банку істотно залежить від рівня розвитку системи аналізу та оцінки ризиків банківської діяльності. В Україні сучасна система аналізу та оцінки ризиків банківської діяльності передбачає використання Національним банком України системи економічних нормативів діяльності банків, рейтингової системи САМЕLS та "Системи оцінки ризиків".

Для моніторингу системних ризиків у фінансовій системі та банківському секторі Міжнародним валютним фондом було запропоновано Систему індикаторів фінансової стабільності, що включає 12 основних та 28 рекомендованих індикаторів для таких секторів: депозитні корпорації (банки), інші фінансові корпорації, нефінансові корпорації, домашні господарства, ринок ліквідності, ринок нерухомості [6, с. 26-95].

В Україні координатором робіт з компіляції індикаторів фінансової стабільності визначено Національний банк України за погодженням з Державним комітетом статистики України та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Наразі, відповідно до методології МВФ Національним банком України розраховуються та поширюються дані за 12 основними та 10 рекомендованими індикаторами фінансової стабільності банківського сектора.

Дослідження змісту поняття "фінансова стабільність" зумовило необхідність його уточнення з урахуванням наслідків кризи. Аналіз діючої системи моніторингу фінансової стабільності дозволив формалізувати підходи до її організації з позиції аналізу та оцінки ризиків. Удосконалення досліджуваного процесу, на нашу думку, базується на вирішенні актуальних завдань з гармонізації (приведення у відповідність) та поширення Національним банком України індикаторів фінансової стабільності відповідно до методології Міжнародного валютного фонду.

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.