Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Забезпечення стабільності банківської системи

Таким чином, до умов стабільності банківської системи, що формуються у зовнішньому середовищі, належать: макроекономічна стабільність і ринкова інфраструктура. Серед зовнішніх чинників стабільності окремою позицією виділяють стабілізаційну політику, спрямовану на дотримання економічних меж кредитування потреб держави, формування умов обігу та управління грошовими активами.

Здатність елементів банківської системи підтримувати стабільність, а наглядового органу - НБУ - створити умови щодо забезпечення стабільності, є важливою складовою підтримки банківської системи у стані стійкої рівноваги.

Офіційна статистика свідчить, що у результаті фінансової кризи українські банки втратили значні активи (рис. 1). Наслідком цього стало зменшення загальних обсягів кредитування економіки, що підтверджується даними рис. 2.

Кредити, надані суб'єктам господарювання МООЮІ

Рисунок 1 - Динаміка активів банків України, млн грн.

Рисунок 2 - Динаміка кредитів, наданих банками України, млн грн..

 

При цьому у 2009 році значно скоротилася частка довгострокових кредитів, що свідчить про те, що банки України відчувають вплив подальших ризиків у поверненні кредитів. Стандартна заборгованість за кредитними операціями за станом на 01.01.2010 становила 29,6 %, що є найменшим значенням з початку тисячоліття.

Проте результати аналізу динаміки стабілізації дозволяють спостерігати за поступовим зміцненням банківської системи в частині:

продовження процесів капіталізації банківської системи - у 2010 р. Регулятивний капітал банків зріс на 18,5 %, підвищивши показник адекватності з 18 до 20,8 % (за два місяці 2011 р. знизився до 20,2 %);

збільшення резервів з 122 млрд грн. до 147 млрд грн., або на 20 %, при цьому активи збільшилися лише на 4 %, обсяг наданих кредитів знизився на 1,2 %;

поліпшення фінансових результатів банківської системи: за позитивної динаміки доходів банків збитки зменшились з 38,4 млрд грн. у 2009 р. до 13,02 млрд грн.;

розширення ресурсної бази вітчизняної банківської системи - за загального зростання обсягу депозитів на 26,3 % покращилася їх строкова структура. За станом на 01.01.2011 відбулося збільшення питомої ваги довгострокових депозитів у загальному їх обсязі до 31,43 %, тоді як на початок 2010 р. вона становила лише 24,36 %. Слід акцентувати, що темпи зростання депозитів перевищили темпи інфляції, що забезпечило реальне збільшення депозитної бази;

зменшення рівня боргового навантаження - за 2010 р. обсяг зовнішньої заборгованості банків зменшився з 30,8 млрд дол. США до 28,1 млрд дол. США).

Таким чином, стабілізація банківської системи у посткризовий період значною мірою була досягнута за рахунок більш консервативної кредитної стратегії банків в умовах жорстких регулятивних вимог з боку НБУ, підвищеної схильності економічних суб'єктів до мінімізації ризиків, орієнтації на інвестування в цінні папери замість розширення кредитування, орієнтації на погашення власних боргів.

Протягом 2010 року сектор державного управління України отримав 6,4 млрд дол. США. Зокрема, від МВФ надійшло 3,5 млрд дол. США. Дві третини цих коштів пішло на казначейський рахунок для покриття дефіциту бюджету, одна третина - на поповнення золотовалютних резервів НБУ, що дозволило стабілізувати курс гривні. Фактом стабільності можна вважати те, що значна частина зовнішніх запозичень вітчизняних банків (63 %) є фінансуванням з боку материнських банків, що знижує ризики рефінансування і забезпечує додаткову підтримку ліквідності у кризовій ситуації. Тому певною мірою присутність іноземного капіталу у вітчизняній системі (40,6 % сукупного капіталу на кінець 2010 р.) сприяла стабільності банківської системи.

Стабільність банківської системи характеризує здатність протистояти перешкодам у її функціонуванні з метою виконання у подальшому ролі фінансового посередника в економіці, є основою для прийняття раціональних рішень у сфері капіталовкладень на мікрорівні для ефективної діяльності економічних агентів.

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.