Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Забезпечення стабільності банківської системи

Виклад основного матеріалу

Банківська система України функціонує у певному взаємозв'язку з економічною системою. До базових умов стабільності на макрорівні слід віднести, передусім, стабільність економіки. Оцінюючи стабільність економіки, мають на увазі загальну макроекономічну стабільність (стійке зростання виробництва і зайнятості, контрольований рівень інфляції та ін.). Підтримка економіки у стабільному стані належить до першочергових завдань, які ставить перед собою уряд будь-якої країни. При цьому в даному аспекті не остання роль відводиться її центральному банку.

Так, валові валютні резерви Національного банку України на кінець грудня 2011 року склали 31,795 млрд доларів США (за рік зменшення склало 2,78 млрд доларів США). За даними НБУ, в Україні станом на 1 січня 2012 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебував 21 банк. За станом на 1 січня 2012 р. обсяг активів банківської системи становив 1054,3 млрд грн., приріст з початку року склав 112,2 млрд грн., в основному він відбувся            за        рахунок         зростання

кредитних вкладень банків, яке становило 70,3 млрд грн., або 9,3%.

Власний капітал банківської системи України зріс на 17,8 млрд грн. і за станом на 01.01.2012 становив 155,5 млрд грн. При цьому слід зауважити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 26,01 млрд грн. або 17,8 %. За 2011 рік банки отримали збиток у розмірі 7,7 млрд грн. (порівняно з 2010 роком збиток становив 13 млрд грн.), що було визначено впливом певних факторів (табл. 1).

Під економічною стабілізацією зазвичай розуміють процес приведення економічної системи в стабільний стан. Процес стабілізації спирається на три складові: стійке зростання виробництва і зайнятості, відповідні природному зростанню населення, практичну незмінність цін і контрольований рівень інфляції. Політика стабілізації - це державна політика в аспекті підтримки, насамперед, обсягу виробництва і зайнятості на природному рівні, обмеження інфляції і зростання цін.

Банківська система належить до складних систем зі зворотним зв'язком, і це дозволяє визнати, що вона може чинити вплив на стабільність економіки, насамперед, через механізм пропозиції грошей. Проте слід зазначити, що можливості такого впливу мають певні межі. Зокрема, якщо НБУ зосередить свою увагу на одній зі змінних, наприклад, обмінному курсі національної валюти, то його можливості ефективно впливати на інші, такі як інфляція, відсоткові ставки значно знижуються.

Іншою базовою умовою стабільності банківської системи на макрорівні є наявність ринкової інфраструктури. Стосовно банківської системи виділимо наступні елементи ринкової інфраструктури: законодавство, фінансові ринки і властиву їм організаційну інфраструктуру. Правові основи ринкової інфраструктури мають бути підкріплені відповідною організаційною структурою. У даному контексті особливо виділимо, перш за все, адекватну судову систему з неупередженим розглядом і невідворотним застосуванням закону. Ці умови стабільності банківської системи можна сформулювати як правила формування підґрунтя або як достатню правову основу функціонування економічної і банківської систем.

Важливою характеристикою ринкової інфраструктури слід визнати наявність розвинутих фінансових ринків, на яких виявляється попит і пропозиція на різні фінансові активи. На фінансових ринках формуються ресурси, які залучаються до економічного обороту, перш за все, їх основними операторами - банками та НБУ. Ринок фінансових ресурсів об'єднує кредитний, валютний і ринок інструментів власності. У свою чергу, фінансовий ринок складається з грошового ринку і ринку інструментів позики або ринку цінних паперів. Через механізм функціонування кредитного ринку встановлюються взаємини між підприємствами, фірмами і населенням, що потребує грошових коштів і тій їх частиною, яка може надати грошові кошти в позики. Основними функціями цього ринку є наступні: об'єднання розрізнених грошових заощаджень і створення крупних грошових фондів; трансформація грошових коштів у позиковий капітал, що забезпечує зовнішні джерела фінансування виробництва; надання позик державі і населенню для вирішення різних завдань.

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.