Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Забезпечення стабільності банківської системи

Провідну роль у формуванні та структуруванні капіталу банків відіграє регуляторна політика Національного банку України, міжнародні стандарти достатності капіталу, Базельські угоди про конвергенцію капіталу.

Розв'язання окреслених питань сприятиме підвищенню рівня капіталізації банків, дасть змогу вирішити проблему економічної безпеки банківської системи країни, її надійності, фінансової стійкості та ефективності функціонування.

Загострення проблеми підвищення капіталізації вітчизняної банківської системи активізувало роботу центрального банку держави та органів виконавчої влади, що спричинило ряд заходів

з вирішення цієї проблеми. Тому для підвищення ефективності капіталізації банківських установ України необхідно передусім поглибити сам процес капіталізації, розробити ефективну стратегію в цьому напрямку, забезпечити стабільність нормативної бази Національного банку України, покращити діяльність валютного та фондового ринків, удосконалити процес оподаткування банківських установ та спрямувати діяльність банків на покращення їх фінансової діяльності.

Саме впровадження комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом дозволить ефективно оцінювати всі сфери стратегічної політики кредитної установи щодо банківського капіталу та його складових у динамічній системі економічних і політичних умов. Це сформує підставу для прийняття менеджерами різних рівнів доцільних управлінських рішень.

Удосконалення корпоративного управління та його вплив на процеси капіталізації банківських установ в Україні повинно здійснюватися в напрямі розкриття структури власності та нарощення статутного капіталу банків, активізації діяльності фондового ринку, зменшення ризику репутації та підвищення рівня довіри населення до банків. Розв'язання цих питань сприятиме підвищенню рівня капіталізації банків, дасть змогу вирішити проблему економічної безпеки банківської системи країни, її надійності, фінансової стійкості та ефективності функціонування.

Список літератури

Вовчак О. Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / О. Д. Вовчак // Фінанси України. - 2008. - № 10. - С. 118-125.

Забезпечення стабільних умов функціонування банківського сектору України : монографія / під заг. ред. О. М. Колодізєва. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 350 с.

Колодізєв О. М. Групування банків України за рівнем достатності капіталу / О. М. Колодізєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. - Суми : УАБС НБУ, 2008. - Вип. 23. - С. 61-68.

Колодізєв О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : монографія / О. М. Колодізєв. - Х. : ВД ІНЖЕК, 2009. - 278 с.

Кузнєцова А. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційно -інноваційної діяльності / А. Кузнєцова, Я. Карпа // Вісник НБУ. - 2009. - № 1. - С. 60-63.

Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2005-2011 роки [Електронний ресурс].

Summary

The common trends in the domestic banking sector at the stage of post crisis stabilization. Defined the requirements for supervisors of financial regulation. The measures stabilize the banking system in terms of strategic approach to managing capitalization of banks.

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.