Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Вісник Української академії банковської справи 1

Анотація

ЗМІСТ

Розділ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ. СИНХРОНИЗАЦИЯ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО БУФЕРА КАПИТАЛА И ПЕРИОДОВ НАКОПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДИСБАЛАНСОВ

Список литературы

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Список літератури

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Список літератури

Розділ 2 ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ГРОШОВА РЕФОРМА 1996 Р. - ВВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ - ГРИВНІ

Список літератури

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕФІНІЦІЇ

Список літератури

ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВИЗНАЧЕННЯ МОНЕТАРНОГО ТА ВАЛЮТНОГО РЕЖИМІВ

Список літератури

ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ УРІВНОВАЖЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Виклад основного матеріалу

Список літератури

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ ДО КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ АКЦІЙ

Список літератури

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО РИНКУ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Цінні папери

Список літератури

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розділ 3 БАНКІВСЬКА СПРАВА

Список літератури

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ В БАНКУ

Список літератури

ВИКОРИСТАННЯ РИНКОВИХ ІНДИКАТОРІВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКУ

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Список літератури

РАННЯ ДІАГНОСТИКА ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Список літератури

ВПЛИВ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Список літератури

ФОРМУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Список літератури

КОНЦЕНТРАЦІЯ КРЕДИТІВ БАНКІВ УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМНИЙ РИЗИК

Список літератури

Розділ 4 ПРИКЛАДНІ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Список літератури

Аналіз останніх досліджень і публікацій

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ ОБСЯГУ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Список літератури

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ І ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВІДКРИТОСТІ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Список літератури

Виклад основного матеріалу

РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.